Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@nastrojan.cz  Telefon +420 244 472 594
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít

  Obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky

  upravující vztahy při uzavírání kupní smlouvy
  (dále též jen "Podmínky", "obchodní podmínky" nebo jen "VOP")

  s obchodní společností
  Nastrojan Czech s.r.o.
  IČO: 27543919
  sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209319

  I. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Nastrojan Czech s.r.o., IČO: 27543919, sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209319 (dále jen "prodávající"), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.nastrojan.cz/ (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
  2. V případě rozporu mezi kupní smlouvou a těmito VOP, mají přednost přímá ustanovení v každé jednotlivé kupní smlouvě.
  3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných v době uzavření smlouvy.
  5. Poslední aktualizace VOP proběhla dne 17.04.2024.

  II. Uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  III. Uzavření kupní smlouvy

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní poskytuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma poplatku za dopravu, pokud není uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednávání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"), na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.
  8. Je-li však kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

  IV. Cena zboží a platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Praha, Praha-západ, Libeň 142, 252 41 Libeř;
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300390011/2010;
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV. bod 6. těchto VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. bod 6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  V. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. bod 1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@nastrojan.cz.
  3. Ustanovení čl. V. bod 2. platí toliko pro kupujícího, který se nachází v postavení spotřebitele. Kupující v postavení podnikatele právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku nemá.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. bod 2. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. bod 2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  VI. Přeprava a dodání zboží

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  6. Zboží bude kupujícím dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce během objednávání zboží, a to prostřednictvím konkrétního přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky nebo osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
  7. Zboží, které je zasíláno poštovní službou České pošty a.s. splňuje následující parametry:
   • maximální hmotnost zásilky – 20 kg;
   • maximální rozměry zásilky – 80 x 60 x 42 cm.
   Ceny jsou určeny dle aktuálního ceníku uvedeného na webové stránce prodávajícího nebo po předchozí dohodě. Zboží bude dodáno nejpozději do 5 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení této lhůty v případě neočekávaných událostí. O takovém prodlení bude prodávající neprodleně informovat kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce.

  VII. Práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato vyvratitelná právní domněnka platí pouze pro koupi zboží spotřebitelem. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  4. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Praha, Praha-západ, Libeň 142, 252 41 Libeř, telefonicky na čísle +420 244 472 594 či elektronickou poštou na adrese reklamace@nastrojan.cz.
  5. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů online nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.cz/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

  1. Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako "GDPR").
  2. Prodávající se při zpracování osobních údajů kupujícího řídí GDPR a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.
  3. Při uzavření kupní smlouvy a při založení uživatelského účtu na základě těchto obchodních podmínek dochází k předání osobních údajů kupujícího a následnému zpracování prodávajícím. Prodávající je tedy v postavení správce údajů.
  4. Osobními údaji, které bude prodávající o kupujícím zpracovávat, jsou údaje předané kupujícím prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy a za účelem založení uživatelského účtu, jako například jméno a příjmení, adresa bydliště, sídlo, email, telefonní číslo, identifikační číslo, či daňové identifikační číslo kupujícího. Dále také za účelem zasílání obchodních sdělení prodávajícího podle Marketingového souhlasu (viz čl. IX. bod 6. těchto VOP).
  5. Zpracování osobních údajů poskytnutých prodávajícímu kupujícím za účelem vedení uživatelského účtu je činěno na základě jeho souhlasu, který je udělován na dobu neurčitou a může být kupujícím kdykoliv odvolán. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu může kupující provést prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@nastrojan.cz, přičemž uživatelský účet kupujícího bude na základě odvolání souhlasu bezodkladně zrušen.
  6. Pro účely zasílání obchodních sdělení musí prodávající zpracovávat tyto osobní údaje kupujícího – kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Telefonní číslo, E-mailová adresa. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího uvedených v tomto bodě obchodních podmínek je realizace přímého marketingu prodávajícího formou zasílání obchodních sdělení o nabídkách a ostatních službách prodávajícího na emailovou adresu kupujícího nebo jeho telefon. Toto zpracování osobních údajů kupujícího je činěno na základě jeho souhlasu, který je udělován na dobu neurčitou a může být kupujícím kdykoliv odvolán. Vůči zasílání obchodních sdělení může kupující kdykoliv vznést námitku tím, že se odhlásí z odběru emailových zpráv nebo zpráv ve formě sms. Odvolání souhlasu se zasíláním marketingových sdělení může kupující provést prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@nastrojan.cz. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení distribuovaných elektronickou cestou může kupující rovněž odvolat prostřednictvím hypertextového odkazu, který je součástí každého obchodního sdělení.
  7. Právním základem zpracování osobních údajů kupujícího je jednak uzavření kupní smlouvy a její naplnění a stran založení uživatelského účtu a zasílání obchodních sdělení souhlas kupujícího.
  8. K osobním údajům kupujícího můžou mít po omezenou dobu přístup zaměstnanci prodávajícího, jeho subdodavatelé služeb, což jsou především účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci, osoby dopravující zboží a poskytovatel webového řešení. Dalším subjektům může prodávající v postavení správce osobních údajů, předat osobní údaje kupujícího pouze pokud k tomu má zákonný důvod/povinnost (např. na žádost orgánu dohledu, orgánu činných v trestním řízení či jiným subjektům, kterým svědčí zákonné právo pro přístup k osobním údajům).
  9. Kupující má právo opravit či doplnit osobní údaje, odvolat souhlas se zpracováním údajů pro účely vedení uživatelského účtu a marketingové účely, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
  10. Kupující může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému orgánu. Dozorovým orgánem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa: www.uoou.cz.

  X. Ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  XI. Doručování

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  XII. Závěrečná ustanovení

  1. Rozhodné právo. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnou kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, těmito VOP a reklamačním řádem prodávajícího. Před ustanoveními těchto VOP a reklamačním řádem mají přednost individuální ujednání obsažená v kupní smlouvě a/nebo jejích přílohách. Prodávající si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP. V případě rozporu ustanovení obsažených v kupní smlouvě anebo v nabídkách a/nebo reklamních materiálech prodávajícího a ustanovení těchto VOP nebo reklamačním řádem, použijí se ustanovení obsažená v kupní smlouvě, respektive a/nebo jejích přílohách anebo v nabídkách a/nebo reklamních materiálech prodávajícího. VOP tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a příslušných kupních smluv, které byly uzavřeny mezi prodávajícím a kupujícím. VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi prodávajícím a kupujícím a součástí kupních smluv okamžikem jejich uzavření. Bude-li v rámci předsmluvního jednání nabídka prodávajícího na uzavření kupní smlouvy přijata kupujícím s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a to včetně dodatku či odchylky, které podstatně nemění obsah nabídky na uzavření kupní smlouvy, vylučuje prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí takové nabídky s dodatkem nebo odchylkou a uzavření této smlouvy. Kupní smlouva, tyto Podmínky, reklamační řád a právní vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právem a právním řádem České republiky.
  2. Archivace kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  3. Kontaktní údaje. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Praha, Praha-západ, Libeň 142, 252 41 Libeř, adresa elektronické pošty info@nastrojan.cz, reklamace@nastrojan.cz, telefonní číslo +420 244 472 594.
  4. Řešení sporů. Kupující (který je dle ustanovení občanského zákoníku spotřebitelem) potvrzuje, že byl prodávajícím řádně a zcela poučen o svých právech a byly mu v dostatečném předstihu před uzavřením této kupní smlouvy poskytnuty veškeré informace uvedené v občanském zákoníku týkající se spotřebitele a informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Prodávající tímto ve smyslu § 14 zákona číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje kupujícího o jeho právu na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
  5. Forma písemností a doručování. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno, dáno či doručeno druhé smluvní straně dle těchto Podmínek, reklamačního řádu a kupní smlouvy, musí být vyhotoveno v písemné formě a obsahovat podpis jednajícího (dále též jen "písemnost"). Písemnost může mít formu listiny nebo elektronické písemnosti. Písemná forma je zachována i učiněním zprávy prostřednictvím elektronické pošty ve formě běžné e-mailové zprávy, a to i bez zaručeného elektronického podpisu na emailovou adresu druhé smluvní strany. Má se za to, že došlá zásilka (obsahující písemnost) odeslaná na adresu druhé smluvní strany uvedená v procesu uzavírání kupní smlouvy s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí (3) pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý (15) pracovní den po odeslání.
  6. Změny Podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách prodávajícího https://www.nastrojan.cz a zaslána kupujícímu, se kterým uzavírá kupní smlouvu. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění kupujícímu. V případě nesouhlasu kupujícího se zveřejněnou změnou VOP, je kupující povinen tento nesouhlas prodávajícímu písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah prodávajícího a kupujícího a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, které mu byly zaslány spolu s uzavřením kupní smlouvy.
  7. Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto Podmínek je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dotčené ustanovení takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým dopadem co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření kupní smlouvy.
  8. Vyloučení některých ustanovení. Smluvní strany vylučují aplikaci pravidla contra proferentem na smluvní vztahy založené kupní smlouvou a těmito Podmínkami.
  9. Povinnost k náhradě nemajetkové újmy. Při vzniku povinnosti nahradit újmu, postihuje škůdce i povinnost nahradit nemajetkovou újmu.